System zarządzania

2015-10-06 14:56:12

Polityka Jakości i Polityka Antykorupcyjna Agencji Rezerw Materiałowych

Agencja Rezerw Materiałowych jest instytucją odpowiedzialną za zarządzanie strategicznymi rezerwami Państwa i zapasami agencyjnymi oraz nadzorowanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, a także za zapewnienie dyspozycyjności swoich struktur do działania w trybie natychmiastowego reagowania, niesienia pomocy społeczeństwu oraz wsparcia gospodarki w sytuacjach kryzysowych.

Agencja dba o tworzenie, utrzymywanie i zapewnienie dostępności rezerw strategicznych i zapasów agencyjnych. Agencja jest odpowiedzialna za skuteczne nadzorowanie systemu zapasów obowiązkowych paliw tworzonych i utrzymywanych przez przedsiębiorców sektora naftowego.

Dla zapewnienia najwyższego poziomu realizowanych zadań, rozumianych jako działanie skuteczne, zgodne z oczekiwaniami stron zainteresowanych i przepisami prawa Agencja wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2009.

W celu potwierdzenia, że Agencja eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza możliwość występowania zdarzeń korupcyjnych, oraz że rozwiązania te nadzoruje i doskonali, wdrożono System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. System jest zgodny z wymaganiami dodatkowymido normy ISO 9001 oraz uwzględnia politykę państwa w obszarze przeciwdziałania korupcji, w szczególności w zakresie postanowień Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, wprowadzonego uchwałą nrr 3 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. (M.P. poz. 299).

Agencja ustanowiła cele jakości wynikające ze Strategii działania Agencji Rezerw Materiałowych w latach 2012-2022 realizowane poprzez:

1. Zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością w tym systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

2. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz posiadanym mieniem.

3. Zapewnienie właściwych procesów komunikacji wewnątrz Agencji i w kontaktach zewnętrznych.

4. Prawidłowe określenie i spełnienie wymagań podmiotów uczestniczących w procesach.

5. Stały rozwój pracowników, podnoszenie ich wiedzy i umiejętności, pozwalające na realizację zadań na najwyższym poziomie.

6. Monitorowanie i ciągłe doskonalenie realizowanych procesów.

7. Stosowanie jednoznacznych i przejrzystych procedur postępowania.

8. Podejmowanie właściwych działań w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń korupcyjnych.

Pracownicy Agencji są świadomi istotności wykonywanych zadań, z pełnym zaangażowaniem realizują Politykę oraz są zobowiązani do przestrzegania Zasad Etyki i obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powrzechnie obowiązującego, jak również wewnętrznego, wyciągane będą stosowne konsekwencje.

Kierownictwo Agencji deklaruje osobiste zaangażowanie w przecidziałanie zjawiskom korupcji oraz nadzór nad stosowaniem Polityki, poprzez okresowe przeglądy, aktualizację i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i podejmowanie działań doskonalących. Kierownictwo wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu stałe podnoszenie jakości wykonywanych zadań oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk korupcyjnych.

 

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych

Janusz Turek

About the document Print Top
X Pierwsza publikacja: Joanna Pawelec (23.08.2012)
Ostatnia publikacja: Joanna Pawelec (06.10.2015)
Magazyn w Ełku Magazyn w Giżycku Magazyn w Kamienicy Królewskiej Magazyn w Komorowie Magazyn w Leśmierzu
Magazyn w Lisowicach Magazyn w Lublińcu Magazyn w Niemcach Magazyn w Resku Magazyn w Starym Sączu
Magazyn w Strzałkowie Magazyn w Wąwale Magazyn w Zalesiu